Avis legal

Llei dels Serveis de la Societat de la Informació (LSSI)

DADES DE CONTACTE

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, del Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’assenyalen les següents dades: ALTID 9296 SL es el propietari dels noms de domini i pagines d’internet a les que s’accedeix des de el domini calanuri.com/es Les dades del titular a aquests efectes son:

  • ALTID 9296 S.L
  • CIF: B67311043
  • Direcció: c/ Salvador Espriu 75 Local 11B
  • Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 46650, foli 53, fulla B 526621, Inscripció 1.
  • Correu electrònic: lopd@calanuri.com

CONDICIONS GENERALS DE L’US DE LA PAGINA WEB

USUARIS

L’accés i/o us d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals de l’ús per a poder fer servir tots els serveis i la informació que es facilita. Aquestes condicions s’exposen a continuació.

 TERMES I CONDICIONS

Les presents condicions d’us de la pagina web, regulen els termes d’accés i l’ús de calanuri.com/es El mer accés o utilització de la web, de tot o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’us i sense reserva. La posada a disposició i l’ús del portal s’entén sotmesa al estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions de l’ús de la web.

Les presents condicions generals de l’ús de la web regulen l’accés i d’utilització de la mateixa, incloent els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris a i/o a traves de la web, bé per la web, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions especifiques.

ALTID 9296 SL es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals de l’ús de la pagina web. En tot cas, es recomana que es consulti periòdicament les present condicions generals de l’ús de la pagina web, ja que poden ser modificades.

OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en el present avís legal. De forma expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos en que se li sol·licitin dades o informació, a no falsificar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la pagina web serà efectuada amb una finalitat estrictament personal, privada i particular. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contraries a la Llei, la moral i l’ordre públic, així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o contingut que infringeixi drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar la pàgina per a transmetre, emmagatzemar, divulgar, promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantenir indemne la pagina web per qualsevol dany, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front la pagina web.

US DE LA WEB

L’ús de la present web es gratuït.

ALTID 9296 SL s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.També s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada del contingut d’altres pagines webs que puguin ser indexades en el present portal web.  PROPIETAT INTELECTUAL ALTID 9296 SL es el titular de tots els drets de propietat intel·lectual e industrial de la seva pagina web, així com dels elements continguts en la mateixa. Tots els drets estan reservats.  En virtut de lo disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació publica, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pagina web, amb les finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització expressa d’ALTID 9296 S.L    RESPONSABILITAT El portal no garanteix la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant d’aquesta forma exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics.  En aquests casos, el portal farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El portal no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omissions, pèrdues d’informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneracions de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions u omissions humanes, causades per tercers o no imputables a la web. Tampoc respondrà dels danys causats per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats per la pagina web però fabricats o facilitats per un tercer. El portal podrà a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avis l’accés a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes. Exceptuant els casos en que la Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en que ho imposi, la aplicació no garanteix ni assumeix responsabilitat alguna respecte als danys i perjudicis causats per l’ús i utilització de la informàtica, dades i serveis del portal. En tot cas, el portal exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ser ocasionats per la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents al titular. Tota la responsabilitat serà del tercer, ja sigui proveïdor, col·laborador o un altre.  POLITICA D’ENLLAÇOS Des d’aquesta pàgina web, es possible que es redirigeixi a continguts de tercers allotjaments. Donat que ALTID 9296 S.L no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en les seves respectives webs, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional  o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.  ALTID 9296 S.L no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà dels seus usuaris. Així mateix, i en compliment de lo disposat en els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, en el seu cas, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre publica inclosos en la present pagina web. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.  DIRECCIONS IP Els serveis de la present pàgina web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una direcció IP es un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesurament únicament estadístiques que permeten conèixer el numero de impressions de pagines, el numero de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.  LLEI APLICABLE I JURISDICCIO ALTID 9296 S.L es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre ALTID 9296 S.L i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i, qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

 

PLATJA – CA LA NURI